Aktivitetsplan

Dette er den interne aktivitetsplan, hvor også deadlines, møder mv. er samlet for både unge, pårørende, personale og bestyrelse. Målet er at give et samlet overblik og forbedre det indbyrdes indblik i disse opgaver, og placeringen her af.

Aktiviteter i hverdagen

En aktiv og deltagende hverdag for de unge, er et selvstændigt mål for Fredsø og vores personale. Dette betyder på den ene sidste at vi skal opmuntre og motivere, men samtidigt at vi skal støtte de unge til individuelle aktive tilvalg, samt synliggøre de konkrete tilbud og muligheder.

Da vi samtidigt ønsker at vores unge, opbygger aktive og attraktive relationer også uden for Opholdsstedet. Her er det oplagt at indgå et aktivt samarbejde med de lokale foreninger og ungdomsskolen.

Derudover er det også vigtigt at sikre brugen af aktivitetsmulighederne på Fredsø. Vi har i øjeblikket etableret træningsrum, spillerum, med billiard og bordfodbold, træværksted og metal-værksted i kælderen, samt multimedie-værksted, kreativt værksted, E-spillerum og bordtennis på første sal Der arbejdes derudover på etablering af musikrum og palle-biograf i samarbejde med de unge.

Samtidigt handler 2016 i høj grad om at få haven med ind som et positivt aktivitetsrum.
Det handler både om køkkenhaven, græsbanen og frugtlunden, ligesom der er et ønske fra de unge om at renoverer havedammen og asfaltbanen.
Involveringen i den konkrete etablering, sikrer dels at de unges ønsker bliver hørt, og dels at den enkelte har ejerskab for både brug og vedligehold af den enkelte aktivitet.

Der opsættes også interne uddannelsesforløb på Fredsø i løbet af året. Målet er her at sikrer de unge konkrete redskaber, der vil kunne bruges aktivt både på og udenfor opholdsstedet, såsom førstehjælp og brandbekæmpelse.

 

Turbeskrivelser

De pædagogiske formål med turene er altid flersidige. For de unge handler det dels om selve oplevelsen samt mulighed for at bryde hverdagens trummerum.
Derudover handler flere af turene, om det er på ski, cykel eller på vandring, i høj grad om kropslig koordination og kontrol, herunder fokus på motorikken, der især er udfordret hos hovedparten af de unge.
Samtidig giver turene også et vigtigt rum for at opbygge og styrke relationerne både mellem de unge indbyrdes og til personalet. Det er derfor vigtigt at alt personale som deltager på mindst 1 tur af længere varighed om året

DK-tur/Vinterferie – 13/2 til 20/2

Vinterferien afholdes i sommerhus i Danmark. Indholdet af turen planlægges sammen med de unge, og øger dermed de unges indsigt i de praktiske forhold omkring planlægningen. Hovedmålet med turen er at opnå en større indsigt i et konkret område af Danmark.

Påsketuren – 18/3 til 23/3

Påsketuren afholdes i sommerhus i Danmark. Indholdet af turen planlægges sammen med de unge, og øger dermed de unges indsigt i de praktiske forhold omkring planlægningen. Hovedmålet med turen er at opnå en større indsigt i et konkret område af Danmark, og samtidigt have fokus på den personlige udfordring, rappelling mv. Da påsken falder tidligt i år, sætter det visse begrænsninger. Turen er kortet af, da det er vores erfaring at familierne gerne vil tilbringe enkelte eller flere af helligdagene sammen med den unge.

Sommer-tur 27/6-8/7

Sommerturen er en kultur- og oplevelsestur, der har til formål at give de unge en større forståelse for det samfund de lever i, samt nogle oplevelser der kan udvide deres personlige horisont. Turen kan f.eks være bygget om at en rundtur i Europa, med besøg på bla. museerne ved Auswitz-Birkenau, en rundtur i Benelux-landene med fokus på EU og de 2 verdenskrige, eller lignende. Den konkrete planlægning og turbeskrivelse, udarbejdes og planlægges af det deltagende personale ud fra ønsker og indspark fra de unge.

Efterårs-tur 10/10-18/10

Hovedformålet med årets efterårstur er oplevelser og sol. Den pædagogiske begrundelse ligger i de studier, der viser at det er muligt at skubbe eventuelle vinterdepressioner med op til 2 måneder, ved at få en kraftig forhøjet solmængde på dette tidspunkt. Dette bakkes entydigt op af vore egne erfaringer fra tidligere. Målet er en fysisk aktiv rejse til varmere himmelstrøg. Den konkrete planlægning og turbeskrivelse, udarbejdes og planlægges af det deltagende personale ud fra ønsker og indspark fra de unge.

Nytårs-tur 27/12-2/1

Turen går traditionen tro nordpå, i år til Sverige. Formålet er dels at give de unge en god oplevelse og fysiske udfordringer, men ligeså vigtigt at holde dem væk fra de problemer, der typisk opstår i familierne og den nærmeste omgangskreds i jule- og nytårsferien. Den konkrete planlægning og turbeskrivelse, udarbejdes og planlægges af det deltagende personale ud fra ønsker og indspark fra de unge.

Familiearrangementer

Det er en vigtig del af vores pædagogik at have et helhedsorienteret syn på den unge. Derfor er samarbejdet med deres familier en meget vigtig del af hverdagen i huset. Vi har derudover med succes afholdt forskellige arrangementer, hvor familie og pårørende er inviteret til at deltage. Der er i 2015 planlagt følgende

Nytårskur 30. januar

Formålet er at sætte fokus på det år der kommer. Det er her årets aktivitetsplan bliver præsenteret. Derudover er der naturligvis også mulighed for at stille skarpt på det år der er gået sammen med de pårørende.

Sommerfest 4. Juni

Formålet er hovedsageligt der rent sociale, hvor forældre, pårørende sammen med bestyrelse, medarbejdere og deres familier, får mulighed for at mødes i festeligt lag.

Åbent Hus og Fødselsdag 28. August

Dagen er bygget op om aktiviteter på og omkring Fredsø. Målet er både at mødes om noget nyt, men naturligvis er hyggen også i centrum her.

Forældre- og pårørende dag 1. oktober

Formålet er hovedsageligt der rent sociale, hvor forældre, pårørende sammen med bestyrelse, medarbejdere og deres familier, får mulighed for at mødes i festeligt lag.

Hjemrejseweekender

Vi fortsætter praksis med at koordinere hjemmeweekenderne, da det både giver Fredsø en forbedret mulighed for at planlægge weekendaktiviteter, og da pårørende og familier, mener at det giver en øget ro omkring de unges hjemrejse, at det kan planlægges over længere tid. Som udgangspunkt arbejdes der med individuelle hjemrejseplaner for 3-6 måneder i samarbejde med familien. Det er vigtigt at understrege at en eventuel hjemrejse først kan finde sted, når der er truffet konkrete aftaler direkte mellem familie og opholdsstedet. Målet er at mindske risikoen for splitting.

Facebook

Dette har været et selvstændigt fokusområde i 2015, og har med stor succes givet både familierne, pårørende og de unges venner mulighed for at følge med i vores hverdag og aktiviteter. Initiativet er blevet rigtigt godt modtaget, hvilket blandt andet kan ses på både likes og views. Der er en stærk rettet opmærksomhed på etikken i opslagene, samt relevansen. Målet er at der fortsat kommer 1-2 opslag om ugen i 2016

 Fredsø internt

Nyhedsbrevet

Der bliver udgivet 4 årlige nyhedsbreve med indspark fra unge, personale og bestyrelse. Udfordringen bliver at det skal være anonymiseret uden at blive uvedkommende for modtagerne. Nyhedsbrevet er tiltænkt de anbringende sagsbehandlere, samt de kommunale børne- og familieafsnit i landets kommuner. Deadline og udgivelsesdatoer er angivet i aktivitetsplanens kalender.

Efter- og videreuddannelse

Da der i medarbejdergruppen er et ønske om højere fleksibilitet ift. efteruddannelse, bliver der hen over året sammensat en kursusrække, så personalet blandt andet får tilbudt førstehjælp og uddannelsen i elementær brandbekæmpelse. Derudover har vi fortsat en medarbejder på den socialpædagogiske diplomuddannelse ved VIA-university. Derudover er videre- og efteruddannelse et fast fokus i vores MUS-samtaler. Rammerne for deltagelse på de konkrete kurser følger de fastsatte aftaler i lokalaftalerne.

Pædagogiske dage

For at højne det faglige niveau hos medarbejderne, samt målrette og udvikle den pædagogiske praksis, bliver der i 2016 afholdt mindst 4 pædagogiske dage. De forskellige dages temaer er i udgangspunktet rettet på den konkrete pædagogiske praksis, herunder KRAP, Kognitiv adfærdsterapi, Styrkebaseret tilgang, narrativ coaching mv. Der arbejdes derudover med et uddannelsesforløb med socialstyrelsen og SISO, om dels tidlig opsporing af overgreb og basisscreening for psykiatrisk lidelser.

Funktionsområdernes AKOS

Hver enkelt medarbejder har ansvaret for konkrete funktionsområder. Det er her den enkelte medarbejders hovedopgaver, dels at sikrer tilgængelighed og anvendelighed af den enkelte funktion, men samtidigt at medvirke til funktionens implementering og udvikling i den pædagogiske praksis.
Dette betyder dels at det enkelte funktionsområde skal beskrives, vedligeholdes og udvikles. Der er i aktivitetsplanen indsat deadlines for funktionsbeskrivelser, budgetter mv. Dette skal sammenholdes med lokalaftalerne.

Medarbejder Udviklingssamtaler

Der afholdes samtaler i 4. kvartal. Fokus er rettet på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling i samspil med opholdsstedets pædagogik og organisation. Der udarbejdes i forbindelse med samtalerne en individuel handleplan.

Supervision og Psykolog

Vi samarbejder med Neuropsykolog Steen Hilling og Psykolog Agnes Andersen omkring den enkelte unges udredning. Dette giver os mulighed for at sikre faste forløb på de unges psykolog-samtaler samt psykologisk supervision til personalet. Psykolog-samtalerne ligger fordelt ind over eftermiddagen, for at mindske fravær fra skolen, mens personalet holder et kort personalemøde, hvorefter vi går over til supervision, og opfølgning på de konkrete arbejdsredskaber.

Bestyrelsen

Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år. Der er til hvert møde fast opfølgning på huset pædagogik, økonomi, ligesom afgives status på hver enkelt ung, og personalegruppen samlet. Grundet bredden i bestyrelsens kompetencer, kan der nedsættes ad-hoc-arbejdsgrupper, der på vegne af bestyrelsen arbejder med enkelte emner eller opgaver, ud over de ordinære møder.