Visitation og opfølgning

Visitation og indskrivning

Visitation sker via forstander Anders Andreasen, på tlf. 2339 3747 eller Anders@Fredsoe.net. Det er den kommunale forvaltning i den enkelte kommune, der visiterer til Opholdsstedet Fredsø.

For at sikre den bedste tilgang til den enkelte, udarbejder Fredsø en målgruppe-vurdering før hver indskrivning. Vurderingen udarbejdes på baggrund af de fremsendte materiale, herunder §50-undersøgelse og den kommunale handleplan.

Målgruppevurderingen beskriver kort hvilke metoder og tilgange Fredsø arbejder med, herunder relevans ift. de udfordringer og problematikker der er kendt hos den enkelte

Herefter mødes barnet/den unge, familien og sagsbehandler på Fredsø. På visitationsmødet vil der være en kort gennemgang af hverdagen og strukturen på opholdsstedet, ligesom der vil være en kort rundvisning på stedet. Visitionsmødet bruges derudover til at klarlægge, hvilke forventninger både anbringende myndighed samt familien har til opholdet.

I løbet af den første tid på Fredsø, udarbejdes der en OPAS-udredning, der belyser både styrker og udfordringer hos den enkelte. Dette giver et solidt grundlag for det videre pædagogiske arbejde.

 

Statusrapporter og -møder

Der afholdes med jævne mellemrum statusmøde om og med den enkelte. Den konkrete frekvens aftales mellem den enkelte sagsbehandler og Fredsø. Før hvert statusmøde fremsender Fredsø en statusrapport, der beskriver udviklingen siden sidste møde.

Statusrapporten er, ligesom den daglige journalisering, bygget op over ICS-skabelonen, og giver herved en bred og sammenhængende beskrivelse af den enkelte.

Statusrapporten bliver, før fremsendelse til sagsbehandler og forældremyndighedsindehaver, gennemgået med barnet/den unge, der efterfølgende får sin egen kommentar med i rapporten.

 

Opfølgning og Udredning

For at følge den enkelte udvikling tæt, udarbejdes der årligt OPAS-udredninger. I forlængelse heraf udarbejder vores psykolog individuelle psykologiske udredninger. Disse udredninger er en så grundlæggende, der sammen med handleplanen, danner grundlag for den pædagogiske indsats og udarbejdelsen af individuelle SMART-mål.

SMART står for Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbegrænset, og bruges til at dele handleplanens og egne mål op i mindre, og mere overskuelige, delmål for den enkelte.